• Dr.Rohini honap – Principal
  • Shri. Vikas Jadhav - Head Clerk
  • Shri. Somnath Ide - Office Asst.
  • Shri. Ravindra Bhandari - Peon
  • Shri. Yuvraj Bhandge - Office Asst.
  • Smt. Ashwini More - Office Asst.
  • Shri. Sachin Dahire - Peon
  • Shri. Ajit Pate - Peon
  • Shri. Rahul Kurhade - Peon